OSP Szkolenie podstawowe 2019

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje szkolenie podstawowe  ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie, jak w latach ubiegłych, realizowane będzie  z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie metodą na odległość (e-learning), która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 14.02.2019 r. w. godz. 16.00 : 17.30, w sali konferencyjnej  w tutejszej komendzie. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika kursu.  Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 01.02.2019 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej KM PSP (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego). Czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe proszę dostarczać osobiście lub przez uprawnione osoby do dnia 31.01.2019 r. Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu BHP w dniach od 08-10.02.2019 r. (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), które zostanie zakończone również egzaminem. Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej kursu.

Część praktyczna szkolenia odbędzie się w dniach od 15.02-02.03.2019 r. i zakończona zostanie egzaminem praktycznym w dniu 08.03.2019 r. w godz. 15.00:18.00 w KM PSP  Przemyśl po wcześniejszym zaliczeniu testu wydolności organizmu  w komorze  dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Nisku w dniu  06.03.2019 r.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń lub przesunięcia terminu realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych. Natomiast
w przypadku zgłoszeń powyżej 40  osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący  do OSP  KSRG według ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona  na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl 
w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie.